Strategi for bærekraft KLP Eiendom

Kvalitet og bærekraft for dagene som kommer

Strategi for bærekraft KLP Eiendom

Kvalitet og bærekraft for dagene som kommer

Strategi for bærekraft KLP Eiendom

Kvalitet og bærekraft for dagene som kommer

Strategi for bærekraft KLP Eiendom

Kvalitet og bærekraft for dagene som kommer

Urban design, Tower block, Residential area, Material property, Sky, Building, Skyscraper, Window, Neighbourhood
Cloud, Sky, Building, World

Forretningsplan

KLP Eiendom 2024

Font

Eiendom

Tower block, Urban design, Sky, Cloud, Building, Daytime, Skyscraper, Architecture, Condominium

Hvem er vi?

– Jeg liker å være der det skjer, sier hun og innrømmer at hun er en over snittet sosial person.
– Jeg har allerede etterspurt en sosialkomite i KLP Eiendom. Så vi får se om den blir etablert, ler Ingvild.

Bærekraft i KLP Eiendom

Polar ice cap, Water resources, Arctic ocean, Cloud, Sky, Snow, Slope
«Økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig.»

Definisjon av bærekraftig utvikling,
FN World Summit on Social Development (1995)

KLP Eiendom har en klar strategi om å være ledende på samfunnsansvar og bærekraft. Vårt arbeid skal konsentreres mot de områdene der selskapet har størst miljømessig fotavtrykk, og der det er markedsmessig riktig å ta en ledende rolle.

Bærekraftsarbeidet i KLP Eiendom skal bidra til å levere funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, sikre rett avkastning for eier og samtidig bidra til å nå våre nasjonale og internasjonale miljømål.

Våre leietakere skal få økt tilfredshet og merverdi knyttet til opplevd kvalitet, lav miljøbelastning, godt inneklima, smart arealbruk og lave driftskostnader.

Vi skal aktivt bidra til at samfunnet oppnår FNs bærekraftsmål for de temaene som er relevant for vår virksomhet.

Våre verdier

Åpen

KLP Eiendom deler kunnskap og informasjon. Jeg deler min kunnskap og innsikt med andre. Jeg er åpen og viser respekt for andre synspunkter. Jeg er ærlig i tilbakemeldinger.

Engasjert

KLP Eiendom er fremoverlent og viser handlekraft. Jeg er nysgjerrig, viser initiativ og tar grep.

Tydelig

KLP Eiendom er klar i kommunikasjonen, synlig og konsekvent. Jeg gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger. Jeg avklarer målsetninger og forventninger.

Ansvarlig

KLP Eiendom tar ansvar. Man kan stole på KLP Eiendom. Jeg tar ansvar og gjennomfører oppgavene. Jeg sørger for at mine oppgaver er til KLP Eiendoms og kundenes beste.

Visjon og verdier

Som kommune- og helse-Norges eget pensjonsselskap er KLP eid av kommunene og helseforetakene. Vår viktigste oppgave er å sikre best mulig avkastning på pensjons-pengene vi forvalter for eierne våre. De utgjør ryggraden i det norske velferdssamfunnet. Forvaltningen skal vi gjøre på en måte som bidrar til en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Vi er stolte av å ha egne kunnskapsrike og dedikerte ansatte som utvikler, forvalter og drifter våre eiendommer. Dette gir oss  de beste forutsetninger for å gjøre langsiktige og bærekraftige valg som vil komme både miljøet og våre brukere til gode.

Kommune- og helse-Norges pensjon driver en bærekraftig omstilling
(for dagene som kommer).
Når KLP setter et klimamål gjør vi det for, og på vegne av eierne våre. KLP har forpliktet seg til å innrette hele investeringsporteføljen etter Parisavtalen og 1,5-gradersmålet. Da kan våre eiere være trygge på at pensjonspengene bidrar til at de globale klimamålene nås.

VÅRE VERDIER

Åpen

KLP Eiendom deler kunnskap og informasjon.

Jeg deler min kunnskap og innsikt med andre. Jeg er åpen og viser respekt for andre synspunkter. Jeg er ærlig i tilbakemeldinger.

Engasjert

KLP Eiendom er fremoverlent og viser handlekraft.

Jeg er nysgjerrig, viser initiativ og tar grep.

Tydelig

KLP Eiendom er klar i kommunikasjonen, synlig og konsekvent.

Jeg gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger. Jeg avklarer målsetninger og forventninger.

Ansvarlig

KLP Eiendom tar ansvar. Man kan stole på KLP Eiendom.

Jeg tar ansvar og gjennomfører oppgavene. Jeg sørger for at mine oppgaver er til KLP Eiendoms og kundenes beste.

Vår visjon

Den beste partneren for dagene som kommer

Tower block, Water, Cloud, Building, Sky, Daytime, Blue, World, Dusk, Horizon

KLP Eiendom har et langsiktig fokus på bærekraft 

40 % redusert energibruk siden 2008 (kWh/m2)

500 000 m2 miljøsertifiserte eiendommer

+300 % energiproduksjon fra solceller siden 2018

+67 % reduksjon i klimagassutslipp fra drift siden 2010 (scope 1 og 2)

150 kWh/m2 gjennomsnittlig energibruk (2023)

ISO 14001 miljøsertifisert
organisasjon siden 2009

Fornebu S
Verdens første BREEAM Outstanding kjøpesenter

Max-bygget
60 % lavere klimagassutslipp ved å rehabilitere

KLP Eiendom har et langsiktig fokus på bærekraft 

40 % redusert energibruk siden 2008 (kWh/m2)

500 000 m2 miljøsertifiserte eiendommer

+300 % energiproduksjon fra solceller siden 2018

+67 % reduksjon i klimagassutslipp fra drift siden 2010 (scope 1 og 2)

158 kWh/m2 gjennomsnittlig energibruk (2022)

ISO 14001 miljøsertifisert
organisasjon siden 2009

Fornebu S
Verdens første BREEAM Outstanding kjøpesenter

Max-bygget
60 % lavere klimagassutslipp ved å rehabilitere

KLP Eiendom har et langsiktig fokus på bærekraft 

40 % redusert energibruk siden 2008 (kWh/m2)

+300 % energiproduksjon fra solceller siden 2018

+67 % reduksjon i klimagassutslipp fra drift siden 2010 (scope 1 og 2)

500 000 m2 miljøsertifiserte eiendommer

158 kWh/m2 gjennomsnittlig energibruk (2022)

ISO 14001 miljøsertifisert
organisasjon siden 2009

Fornebu S
Verdens første BREEAM Outstanding kjøpesenter

Max-bygget
60 % lavere klimagassutslipp ved å rehabilitere

Klimamålet

Redusere klimagassutslipp

Fra drift med 10% ift 2022 nivå. Tilsvarer 15 000 000 kWh i årlig reduksjon

Implementere materialkrav

I alle våre leietakerprosjekter.

I snitt 40 prosjekter årlig.

2025

Redusere klimagassutslipp

Fra drift med 35% ift 2022 nivå. Tilsvarer 36 000 000 kWh i årlig reduksjon

Redusere materialutslipp

Fra leietakertilpasninger med 50% Ift. 2020 nivå.

Tilsvarer en reduksjon på 1 000 tonn CO2-ekv./år.

2030

Redusere utslipp

Fra porteføljen med 60% ift 2020 nivå. Tilsvarer 54 000 000 kWh i årlig reduksjon

Redusere materialutslipp

Med 80% ift. dagens praksis.

Tilsvarer en reduksjon i 15 000 tonn *CO2-ekv/år

2035

For dagene som kommer

Kartlegge klimarisiko

for alle våre eiendommer

Alle utviklings- og rehabiliteringsprosjekter
skal være taksonomitilpasset

Kun bruk av naturlige
kjølemedier
på våre eiendommer

50% av eiendomsporteføljen
skal være miljøsertifisert

En økning på 375 000 m2.

100% av våre eiendommer
skal ha lav naturrisiko

80% av eiendomsporteføljen
skal være taksonomitilpasset

Ansvarlig aktør

Levere godt inneklima og bidra til mer ansvarlig og rettferdig næringsliv

Klimamålet

Redusere klimagassutslipp

Fra drift med 10% ift 2022 nivå. Tilsvarer 15 000 000 kWh i årlig reduksjon

Implementere materialkrav

I alle våre leietakerprosjekter.

I snitt 40 prosjekter årlig.

2025

Redusere klimagassutslipp

Fra drift med 35% ift 2022 nivå. Tilsvarer 36 000 000 kWh i årlig reduksjon

Redusere materialutslipp

Fra leietakertilpasninger med 50% Ift. 2020 nivå.

Tilsvarer en reduksjon på 1 000 tonn CO2-ekv./år.

2030

Redusere utslipp

Fra porteføljen med 60% ift 2020 nivå. Tilsvarer 54 000 000 kWh i årlig reduksjon

Redusere materialutslipp

Med 80% ift. dagens praksis.

Tilsvarer en reduksjon i 15 000 tonn *CO2-ekv/år

2035

For dagene som kommer

Kartlegge klimarisiko

for alle våre eiendommer

Alle utviklings- og rehabiliteringsprosjekter
skal være taksonomitilpasset

Kun bruk av naturlige
kjølemedier
på våre eiendommer

50% av eiendomsporteføljen
skal være miljøsertifisert

En økning på 375 000 m2.

100% av våre eiendommer
skal ha lav naturrisiko

80% av eiendomsporteføljen
skal være taksonomitilpasset

Ansvarlig aktør

Levere godt inneklima og bidra til mer ansvarlig og rettferdig næringsliv

2025

2030

2035

For dagene som kommer

Kartlegge klimarisiko

for alle våre eiendommer

Alle utviklings- og rehabiliteringsprosjekter
skal være taksonomitilpasset

Kun bruk av naturlige
kjølemedier
på våre eiendommer

50% av eiendomsporteføljen
skal være miljøsertifisert

En økning på 375 000 m2.

100% av våre eiendommer
skal ha lav naturrisiko

80% av eiendomsporteføljen
skal være taksonomitilpasset

Ansvarlig aktør

Levere godt inneklima og bidra til mer ansvarlig og rettferdig næringsliv

Klimamålet

Parisavtalen ble vedtatt i 2015 og har som mål å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Ifølge FNs klimapanel må verdens klimagassutslipp halveres innen 2030, og reduseres til netto-null innen 2050. KLP har satt seg som mål å redusere utslippene på linje med ambisjonene i Paris-avtalen, og har utviklet et rammeverk basert på internasjonalt etablerte standarder og beste praksis: KLPs eget veikart til Paris.

Oppføring og drift av eiendom medfører store klimagassutslipp, både direkte som en del av energibruk og indirekte gjennom materialbruk. Vi har mål om å begrense bruken av materialressurser, samt å benytte materialer med minst mulig klimafotavtrykk. De største utslippskuttene realiserer vi ved å bygge mindre nytt og ta vare på det vi har. Vi skal gjennomføre ombruksbefaringer før alle større ombygginger i bygningsmassen, og kartlegger hvilke produkter og materialer som kan ombrukes på tvers av vår bygningsmasse.

For å redusere utslippene fra energibruk vil vi satse på fornybar energiteknologi, samt jobbe langsiktig og systematisk med gjennomføring av energitiltak i hele eiendomsmassen.

KLP Eiendoms strategiske plattform

Strategisk plattform skal bidra til å styrke KLP Eiendoms rolle som et industrielt og bærekraftig eiendomsselskap i KLP konsernet

Samfunnsansvar og bærekraft er viktig for våre kunder, eiere og ansatte. En bærekraftig eiendomsdrift innebærer å sikre en tilfredsstillende økonomisk avkastning, bidra til en positiv samfunnsutvikling, samtidig som den negative påvirkningen på klima og miljø minimeres.

To viktige utfordringer vi jobber for er reduksjon av klimagassutslipp på linje med ambisjonene i Paris-avtalen, samt håndtering av klimarisiko.

Vi skal utvikle møteplasser hvor mennesker trives og kan realisere sitt potensial - der det digitale møter det fysiske. Vi er lydhøre og ser problemer som en mulighet for kontinuerlig forbedring.

Selskapet skal arbeide for å ytterligere forbedre kostnads- effektiviteten og skape god avkastning gjennom sine prosjekter.

Overordnet organisering

KLP Eiendom er fellesbetegnelsen på datterselskapet KLP Eiendom AS i KLP-konsernet, et eiendomsselskap med datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Luxembourg, i tillegg til eiendomsengasjementer eid andre steder i KLP.

Forholdet mellom KLP og KLP Eiendom er regulert gjennom «Avtale om forvaltning (herunder kjøp og salg av eiendom) mellom Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap og KLP Eiendom AS».

Styret består av sentrale ansatte i KLP-konsernet, ett styremedlem utpekt av de ansatte og to eksterne styremedlemmer.

Energibruk

KLP Eiendom har redusert spesifikk energibruk i eiendomsporteføljen med nærmere 40 % siden 2008 ved å utvikle ny energieffektiv eiendom og kontinuerlig arbeid med energi-optimering i drift.

Fornybar energi

For å redusere klimagassutslippene skal vi satse på fornybar energiteknologi som varmepumper og solceller.

Sirkulærøkonomi

Vi skal alltid vurdere rehabilitering om mulig.
Klima-besparelsen skal synliggjøres.

Gjennomføre ombrukskartlegging og vurdere muligheten for ombruk, enten med materialer fra egen bygningsmasse, eller fra eksterne kilder.

Gjennom en ambisiøs målsetning skal vi halvere klimagassutslippene fra drift frem mot 2030.

Sentrale mål

Veien til Paris

For å redusere utslippene fra drift i tråd med Parisavtalen skal KLP Eiendom redusere spesifikk energibruk med 3 % i året. Dette tilsvarer i snitt 124 kWh/m2 i 2030 og under 84 kWh/m2 innen 2050.

Sirkularitet og materialbruk

KLP Eiendoms Materialdokument skal være styrende for materialvalg i alle våre nye leiekontrakter innen 2025.

Utviklingsprosjekter

Ambisjon om 50 % reduksjon i
klimagassutslipp ved nybygg.

For dagene som kommer

Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til hvordan vi utvikler og forvalter våre eiendommer. Klimaendringene resulterer i høyere temperaturer, mer nedbør og hyppigere ekstremvær, noe som gjør at eiendommene våre må tilpasses et villere og våtere klima.

KLP Eiendom jobber langsiktig med å redusere klima-risikoen i vår eiendoms-portefølje.  Dette omfatter økt fysisk påvirkning på våre eiendommer på grunn av klimatiske endringer, men også endrede rammebetingelser som følge av omstillingen i samfunnet.

Vi opplever at leietakere stiller stadig strengere krav til de miljømessige kvalitetene ved sine kontorlokaler. For å møte denne etterspørselen skal vi forvalte og utvikle de bære-kraftige kvalitetene i vår eiendomsmasse,  da vi mener dette er en nødvendig forutsetning for å forbli attraktive og kommersielt lønnsomme på lang sikt.

Klimarisiko

 • Kartlegge og følge opp naturrisiko for alle våre eiendommer.
 • Bærekraftig forvaltning av eiendomsporteføljen
  for å sikre at eiendommene forblir attraktive

Teknologi og digitalisering

KLP Eiendom skal på sikt være ledende på å tilgjengeliggjøre informasjon om miljø og bærekraft mot sine leietakere.

Biologisk mangfold og  ytre miljø

 • Vektlegge biologisk mangfold og økosystemer ved
  planlegging av byggeprosjekter
 • Fase ut bruken av syntetiske kjølemedier
 • Fjerne potensielle utslippskilder på byggeplasse
Vi har et mål om at 50% av eiendomsmassen er miljøsertifisert innen 2030.

Sentrale mål

Miljøsertifisering

Leietakere stiller i stadig større grad krav til miljøsertifiserte lokaler.

Vi har et mål om at 50% av eiendomsmassen er sertifisert innen 2030.

Leietakertilfredshet

Oppnå en score som er blant de 10% ledende på miljø i Kundeundersøkelsen.

Naturlige kjølemedier

Fase ut kjølemedier med høy GWP på våre eiendommer innen 2030.

Ansvarlig aktør

KLPs visjon er å være den beste partner for dagene som kommer. Samfunnsansvar er en del av dette; KLP skal forvalte og utvikle verdier for dagens og fremtidens generasjoner. For å forvalte eiendommene på en god måte er vi avhengige av et ryddig, profesjonelt og faglig godt samarbeide med et stort antall leverandører og samarbeidspartnere. Til grunn for dette ligger våre verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert.

KLP Eiendom skal sammen med våre leietakere skal vi tilrettelegge for grønnere adferd, og jobbe med å synliggjøre vårt bærekraftsarbeid. De ansatte i KLP Eiendom skal bygge kompetanse på bærekraft som er relevant for deres daglige arbeidsoppgaver, og som sikrer at målsetningene i bærekraftstrategien er betydningsfulle og gjenkjennbare for den enkelte.

Godt inneklima er et av de viktigste tiltakene for å forebygge helseplager i befolkningen. Det er derfor viktig for KLP Eiendom å forsikre oss om at våre lokaler har fravær av miljøgifter, og bidrar til et godt inneklima. Vi prioriterer materialer med lave emisjoner for å sikre brukers komfort og helse. I tillegg jobber vi aktivt med å måle luftkvaliteten slik at vi forsikrer oss om at vi er innenfor inneklimakrav og leverer det beste produktet vi kan for våre leietakere.

Samfunnsengasjement

Vi skal være åpne om vår påvirkning på miljø og klima, og samarbeide for å redusere miljøfotavtrykket fra eiendomsbransjen

Vi skal innføre Grønne leiekontrakter med våre leietakere for å tilrettelegge for grønnere adferd.

Være en aktiv part i spørsmål knyttet til medvirkning og byutvikling slik av vi utvikler gode byrom.

Inneklima og helse

Installere sensorer og gjennomføre regelmessig inneklimamålinger på våre eiendommer.

Samfunnsansvarlige anskaffelser

KLP Eiendom er en stor innkjøper av varer og tjenester, og skal sette klare krav til hvordan disse varene og tjenestene er produsert.

Sentrale mål

Miljømål innkjøp

Bærekraft skal være et vurderingskriterium ved valg av leverandør og produkt/tjeneste

KLP prioriterer leverandører som er miljøsertifisert foran andre leverandører

KLP  tar etablerte og forholdsmessige tiltak for å redusere risikoen for menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden

KLP beregner klimagassutslipp for våre største innkjøp

Kontaktperson

Kristian Strømmen
Leder bærekraft

Hovedkontor

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 10, Oslo

Sentralbord: 55 54 85 00

Faks: 22 03 36 00

www.klpeiendom.no

Organisasjonsnr.: 938 708 606

Les mer
Les mer

Våre virksomhets- og kjerneområder

Kontorforvaltning

Kjøpesenterforvaltning

Hotellforvaltning

Investeringer

Tekniske drift og vedlikehold

Eiendomsutvikling

Teknologi og digitalisering

Samfunnsansvar og bærekraft

Kontorforvaltning

KLP Eiendom skal være blant Skandinavias fremste forvaltere av kontoreiendommer. Vi skal være rustet til å håndtere utleie, daglig drift og tett oppfølging av alle leietakerne. Kontorforvaltningen skal sørge for kantinedrift, møte- og konferansearrangementer og lignende. Ved endringsarbeider er fleksibilitet for fremtidig bruk et viktig parameter.

Utfordringer:

 • Krav til økt fleksibilitet
 • Press på leietider
 • Krav til økt standard og høy

Kjøpesenterforvaltning

KLP Eiendom skal eie og forvalte kjøpesentre på de mest sentrale beliggenheter, primært i Østlandsområdet. Sentrene skal være robuste og fleksible for en bransje i endring. Kjøpesenterforvaltningen skal ha tett oppfølging av leietakerne. Utleiemarkedet for handelslokaler er lite transparent, vi skal derfor ha egen spisskompetanse og dedikerte ressurser på utleie. Det skal gis plass til nye konsepter og ideer, særlig med fokus på bærekraftige og miljøvennlige alternativer.

Utfordringer:

 • Fysisk vs. digital handel
 • Fra handel til opplevelse
 • Gjenbruk vs. nytt

Våre virksomhets- og kjerneområder

Kontorforvaltning

KLP Eiendom skal være blant Skandinavias fremste forvaltere av kontoreiendommer. Vi skal være rustet til å håndtere utleie, daglig drift og tett oppfølging av alle leietakerne. Kontorforvaltningen skal sørge for kantinedrift, møte- og konferansearrangementer og lignende. Ved endringsarbeider er fleksibilitet for fremtidig bruk et viktig parameter.

Utfordringer:

 • Krav til økt fleksibilitet
 • Press på leietider
 • Krav til økt standard og høy

Kjøpesenterforvaltning

KLP Eiendom skal eie og forvalte kjøpesentre på de mest sentrale beliggenheter, primært i Østlandsområdet. Sentrene skal være robuste og fleksible for en bransje i endring. Kjøpesenterforvaltningen skal ha tett oppfølging av leietakerne. Utleiemarkedet for handelslokaler er lite transparent, vi skal derfor ha egen spisskompetanse og dedikerte ressurser på utleie. Det skal gis plass til nye konsepter og ideer, særlig med fokus på bærekraftige og miljøvennlige alternativer.

Utfordringer:

 • Fysisk vs. digital handel
 • Fra handel til opplevelse
 • Gjenbruk vs. nytt

Hotellforvaltning

KLP Eiendoms leieinntekter fra egne hoteller er påvirket av hotellenes omsetning og resultater. Det er relativt få leietakere i hotellmarkedet, og leiekontrakter inngås for lange perioder. Hotellforvaltningen skal ha tett dialog og oppfølging av hotelldriverne for å sikre et godt forretningsmessig forhold. Oppfølging av leietakers vedlikeholdsplikt er meget viktig.

Utfordringer:

 • Digitale møteplasser
 • Reiselivets klimaavtrykk
 • Klimaendringer gir behov for kjøling
Font, Rectangle

KLP Eiendoms strategihus

Tov Sønsterud leverte jobbsøknaden fem minutter før fristen. Det er 40 milliarder kroner siden.  

– Når det virkelig koker, og det er fullt trøkk med telefoner til alle døgnets tider, og til slutt finner du det punktet der begge parter føler de har oppnådd noe … det er det aller beste med jobben.

Det gløder i øynene til investeringsdirektør i KLP Eiendom, Tov Sønsterud, når han snakker om prosessen som fører frem til et nytt eiendomskjøp. Likevel var det ingen selvfølge at det var dette han skulle jobbe med.Definerende valg

Unge Tov Sønsterud hadde et par år med revisjon på baken, og lite erfaring med eiendom, da han så jobbutlysningen fra KLP Eiendom for 16 år siden. «Den får jeg nok ikke», tenkte han, men bestemte seg likevel for å slenge inn en søknad. Han rakk det akkurat før fristen gikk ut.

Det tilfeldige valget skulle definere hans videre karriere. Kort tid etter sluttet nemlig sjefen, og ikke lenge etter satt han med ansvaret for investeringer i milliardklassen.

Oslos beste strøk

Investeringsdirektøren virker både tilbakeholden og imøtekommende på én gang, når vi møter ham i det bredeste av alle byggene i høyhusrekka Barcode i Bjørvika i Oslo. KLP-bygget er også det nest høyeste, med en hammerlignende utstikker på toppen. Tar du en titt ned derfra, får du et realt sug i magen.

Smile, Sky

PRESTISJE: Investeringsdirektøren er ikke opptatt av prestisje, men av å ta de riktige beslutningene. (Foto: Björn Audunn Blöndal/Pressworks)