Resirkulering av teppeflis gir store besparelser på CO2-utslipp

I Schweigaards gate i Oslo foregår det for tiden en leietakertilpasning fra KLP Eiendom hvor eksisterende teppefliser skal skiftes ut.

Når det gjelder miljøtiltak, har byggebransjen de siste årene rettet oppmerksomheten mot mer miljøvennlige byggematerialer. Tradisjonelt fører teppefliser med seg endel utslipp gjennom livssyklusen til et bygg, men både økte materialpriser og et økt fokus på miljøvennlige løsninger er medvirkende til at gode løsninger for sirkulærøkonomi presser seg frem.

Byggebransjen har de siste årene rettet større oppmerksomheten mot nødvendige klima- og miljøtiltak, og får stadig flere krav å følge når det gjelder reduksjon av klimagassutstlipp. Bransjen anses som en betydelig bidragsyter i klimadebatten, og står i dag for om lag 15 % av Norges totale utslipp.

En rapport som EBA og Asplan Viak har utarbeidet avdekker blant annet store utslipp fra bygg og eiendom i kategorien dekker, relatert til hyppig utskiftning av blant annet teppefliser i forbindelse med leietakertilpasning. Med økte materialpriser og styrket fokus på klimavennlige løsninger er dette noe KLP Eiendom ønsker å ta tak i.

RESIRKULERBART: Brukte teppefliser er faktisk et fullt brukbart råmateriale til å lage nye teppefliser. Normalt havner tonnefis av teppefli i avfallsdeponi. (Foto: Daniel Novello: Pressworks)

KLP EiendommagasinFor fremtiden › Resirkulering av teppeflis

Del denne artikkelen:

Sirkulær økonomi i praksis

I Schweigaards gate i Oslo foregår det for tiden en leietakertilpasning fra KLP Eiendom hvor eksisterende teppefliser skal skiftes ut.

Da Tarkett i dialog med entreprenør og gulvlegger fikk mulighet til å informere om retur- og resirkuleringløsningen ReStart for teppefliser, var dette noe partene umiddelbart tente på.

 - I Schweigaards gate var partene tilstede tidlig i prosessen og snakket med prosjektleder i Aktiv Bygg som tok det videre. Prosjektleder Odin Holen i KLP Eiendom tente umiddelbart på ideen da vi fortalte om muligheten som fortsatt er relativt ny og ganske unik. Etter det har egentlig snøballen rullet ganske fort.

– Vi er heldige som får være blant de få som får lov til å være med å resirkulere teppeflis og vi vil gjerne være med bringe verden videre

Kjetil Johansen, entreprenør i Aktiv Bygg.

Prosessen med teppeflisene i Schweigaards gate viser at man kan ta aktive valg for å redusere utslippsposten i den overnevnte rapporten. I tillegg viser dette samarbeidsprosjektet at det er mulig å sikre at fullt brukbare råmaterialer forblir i kretsløpet og bidrar til en god sirkulærøkonomi i praksis.

- Det er viktig at vi som leverandør blir tatt med tidlig nok i prosessen for å være med å identifisere produkter som kan resirkuleres sammen med aktører som entreprenøren Aktiv Bygg og KLP Eiendom. Et godt samarbeid på kryss av bransjen er med på å sikre trygge kretsløp, og således bidra til økt sirkulær omstilling, sier Linn Hagtvedt, markedskoordinator i Tarkett.

Resirkulerer teppefliser istedenfor å deponere

- Når KLP Eiendom nå får nye leietakere, og teppene skal ut av bygget, gjør vi det vi kan for å ivareta miljøet. Returløsningen fra Tarkett er et tiltak som gjør det mulig for oss å resirkulere teppeflisene som ellers ville blitt sendt til deponi og forbrenning, sier Ingvild H. Mysen, Rådgiver Bærekraft i KLP Eiendom.

Deres leverandør Tarkett har utviklet en teknikk ved sitt gjenvinningsanlegg hvor det er mulig å skille garnet fra resten av teppeflisen. Materialet prosesseres deretter videre og garnet blir blant annet til ECONYL®-garn, som består av 100% gjenvunnet materiale. Dette brukes så til blant annet nye teppefliser.

I Norden er Tarkett eneste aktør som tilbyr en slik retur- og resirkuleringsløsning for teppefliser.

– Ved at Tarkett bidrar til å gjenvinne materialene, resulterer det i et lavere klimagassutslipp forbundet med leietakertilpasning.

Ingvild Mysen, Rådgiver Bærekraft

Gjennvinning av materialer

– Teppene må være av riktig type for at det skal være mulig å resirkulere dem, og det vil ha stor påvirkning på hvilke typer teppefliser vi ønsker å ta inn i nye lokaler. Vi ønsker å bruke produkter som har en eller annen form for returordning, sier Ingvild. 

Det vil si at produsenten av materialene skal ha mulighet til å ta de tilbake igjen ved nye leietakertilpasninger, men om leietakere ønsker å bruke eksisterende dekke er dette selvfølgelig det beste for klimaet.

Ønsker å jobbe på denne måten i fremtiden

Hver kvadratmeter teppeflis som gjenvinnes gir en klimabesparelse på mellom 6-10 kg CO2.* 

- Det er kjempespennende at Tarkett som leverandør og produsent av våre nye teppefliser kommer inn tidlig i prosessen og får informert om at det er mulig å resirkulere de gamle teppeflisene som allerede er i bygget fra før av, sier Ingvild. 

Det nye samarbeidet mellom KLP Eiendom, Aktiv Bygg og Tarkett kommer for dette prosjektet til å føre til betydelige reduksjoner av CO2-utslipp og mindre uttak av jomfruelige råvarer.

– Dette er et godt eksempel på hvordan vi ønsker å jobbe i fremtiden.

*Climate benefits from recycling floorwaste, Sept 2021

Flash photography, Dress shirt, Forehead, Nose, Cheek, Smile, Eyebrow, Beard, Jaw, Collar
–  Vi kjøper ikke for å selge, vi kjøper for å eie, kanskje for alltid.
–  Da er det veldig mange ting som skal klaffe.